Πρόεδρος                       : Βουλισμάς Σπυρίδων

Ά Αντιπρόεδρος              : Μπαλανίκας Αναστάσιος

'Β Αντιπρόεδρος             : Καρύδης Νικόδημος

Γραμματέας                    : Βάρελης Κωνσταντίνος

Β' Γραμματέας                : Φιλοκάλης Διονύσιος

Ταμίας                             : Λάμπουρας Θωμάς

Έφορος                           : Ανδριώτης Αναστάσιος

Υπ.Δημοσίων Σχέσεων  : Κουρής Ματθαίος

Αξιολόγιση Μελών          : Χαλικίας Λεωνίδας